Projecttypes

Onderwijs- en studiefonds

De stichting levert een financiële bijdrage in het kader van ’life long learning’ aan:

  • de reguliere opleiding van niet-draagkrachtigen, variërend van lagere en middelbare school, tot universitaire studie en professionele opleidingen;
  • het verstrekken van beurzen aan jong talent op het gebied van kunst- en cultuur;

met het doel een goede basis te bieden voor het voorzien in het eigen levensonderhoud, en door verdere talentontwikkeling toegang te verlenen tot de Balinese kunst en cultuur.

Culturele projecten

De stichting levert een financiële bijdrage aan:

  • regionale, lokale en internationale (uitwisselings)projecten waarmee de kennis en beoefening van Balinese (uitvoerende) kunst en cultuur wordt gestimuleerd;
  • initiëren waar lacunes worden geconstateerd.

Kunst en cultuurparticipatie

De stichting levert een financiële bijdrage aan:

  • de ondersteuning van lokale muziek- en dansgroepen voor kinderen en jongeren;
  • lokale festivals;

met het doel de partipatie aan de Balinese cultuur door niet-draagkrachtigen te bevorderen. De wijze waarop personen en organsiaties worden geselecteerd is beschreven in het stichtingsreglement.

(Culturele) ondernemingen

De stichting levert een financiële bijdrage bij:

  • het opzetten van een eigen onderneming. De financiële middelen worden zo concreet mogelijk aangewend, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een vervoersmiddel of van materiaal, of voor de inrichting van een werkruimte. De financiering is altijd van tijdelijke aard, en heeft tot doel om de betrokken persoon in staat te stellen om zonder financiële steun in het dagelijkse onderhoud te voorzien;
  • microkredieten aan ouders van studerenden, om hen te helpen zelfstandig in de kosten van levensonderhoud en opleiding te voorzien.

Onderwijs, onderzoek & ontwikkeling

De stichting levert een financiële bijdrage aan:

  • het ontwikkelen, realiseren en ondersteunen van programma’s en projecten m.b.t. kunst- en cultuuronderwijs.