Financieel jaarverslag

Dit overzicht bevat een samenvatting van inkomsten en uitgaven per project per jaar. Tevens worden de reserveringen per project aan het begin en einde van ieder jaar weergegeven. De beschrijving van de projecten vindt u hier.

De posten waarvan de naam met Var/ begint betreffen niet-projectgebonden kosten (Various), zoals bankkosten en kosten voor deze website. De inkomsten voor deze posten bestaan uit een percentage van de baten (donaties) van de projecten. Deze percentages worden per jaar vastgesteld. Andere inkomsten (bijvoorbeeld credit-mutaties die specifiek voor deze posten bestemd zijn) staan vermeld in kolom Inkomsten.

De balans van de stichting is heel eenvoudig. Het geld op de bankrekening is het enige activum. De passiva bestaan uit de reserveringen voor de verschillende projecten. Er is daarom voor gekozen om de balans te integreren in de inkomsten en uitgaven overzichten.

Toelichting van de kolommen:

PostNaam van de post of van het project.
Saldo 1 jan.Saldo van de reserveringen op 1 januari van het boekjaar.
InkomstenInkomsten ontstaan door schenkingen die ten bate van een specifiek project worden gedaan. Deze kolom bevat het totaal van alle inkomsten door bankoverschrijvingen ten bate van het betreffende project.
Zie ook Naar Various.
Naar VariousVan alle projectinkomsten gaat een vast percentage naar de reserveringen voor de Var/… posten. Deze posten betreffen namelijk algemene kosten waarvoor geen aparte inkomsten zijn. Het percentage kan per jaar variëren.
Bij projecten staat in deze kolom het bedrag dat naar de reserveringen voor de Var/… posten gaat. Bij de Var/… posten staat in deze kolom het totale bedrag dat op deze manier is gegenereerd.
OverhevelingWanneer een project wordt afgesloten met een positief saldo, dan wordt het restbedrag van de reservering overgeheveld naar één of meerdere andere projecten. Dit bedrag staat dan als debet- (afgesloten project) of credit-bedrag (ontvangende project) in deze kolom. Als een project met een negatief saldo wordt afgesloten, dan wordt dit bedrag aangezuiverd door een extra schenking of door overheveling vanuit een ander project.
UitgavenTotaal van alle uitgaven.
Balans 31 dec.Saldo van de reserveringen op 31 december van het boekjaar. Het eindtotaal in deze kolom is tevens het banksaldo op die datum.